Regulamin sklepu
Prosimy o zapoznanie się z treścią tego Regulaminu. W przypadku braku
zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie
zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzają się Państwo na wszystkie jego
postanowienia. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i jest integralną częścią każdej umowy
sprzedaży zawartej z nami.
KONTAKT Z NAMI
MAIL: biuro@mebleprestige.pl
TEL: (48) 698-123-698, (62) 723-20-20, (62) 723-20-25 SZAFY
w godz. 09:00 – 17:00 w dni robocze,
Adres: oś. 700-lecie 10, 63-600 Kępno.

Karta Gwarancyjna do wypełnienia - kliknij aby pobrać


§1 Postanowienia wstępne
1. Nasz sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż mebli za
pośrednictwem Internetu pod adresem https://mebleprestige.pl, na podstawie
niniejszego Regulaminu (dalej nazywanym Regulaminem).
2. Właścicielem Sklepu jest: Mebloland s.c. Jacek Lenart, Artur Wyrwiński, oś. 700-lecia
10, 63-600 Kępno, NIP: 619-202-17-67 (dalej jako My, Sprzedawca, Usługodawca).
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu, który jest integralną częścią każdej zawartej z nami umowy.
4. W przypadku podmiotów uprawnionych do ochrony przysługującej konsumentom,
stosuje się do nich przepisy właściwe dla konsumentów.
5. Naszym Klientem może być każdy podmiot prawa, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, w szczególności tylko osoby pełnoletnie.
6. Terminy oznaczone w dniach liczone są w dniach kalendarzowych, chyba że
postanowiono inaczej.


§2 Zakładanie Konta w Sklepie oraz logowanie
1. Rejestracja konta w naszym Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu
rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Kupującego. Posiadanie konta nie jest
warunkiem robienia zakupów w naszym Sklepie, ale ułatwia składanie wielokrotnych
zamówień i śledzenie przesyłek.
2. W celu założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji
niezbędne jest podanie aktywnego adresu e-mail, ustawienie hasła oraz zaakceptowanie
Regulaminu.
3. W celu dokonania rejestracji wymagane jest dostarczenie następujących danych:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail,
c. Hasło,
d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy,
miasto, państwo),
e. Numer telefonu.
4. Logowanie się na Konto Kupującego następuje poprzez podanie adresu e-mail i hasła.
5. Sprzedawca nie zarejestruje Konta lub je usunie, jeśli podane dane są fałszywe,
niekompletne, nieaktualne lub nie należą do tego Użytkownika albo gdy Użytkownikowi
wcześniej zablokowano lub usunięto wbrew jego woli konto.
6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania powodu żądać usunięcia swojego
konta. Konto zostaje usunięte niezwłocznie, o czym Sprzedawca powiadomi w drodze
mailowej.
7. Sklep zastrzega możliwość usuwania kont, które zostały założone przy użyciu
fałszywych lub niepełnych danych albo przez automatyczne programy komputerowe
(tzw. „boty”).
8. Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku:
a. Gdy Użytkownik naraził Sprzedawcę na szkodę;
b. Gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył prawo powszechnie
obowiązujące lub Regulamin;
c. Gdy blokada konta wynika z obowiązku prawnego.
9. Blokada konta następuje na czas uzasadniony przyczyną blokady. O blokadzie konta
Sprzedawca informuje Użytkownika.


§3 Oferty w Sklepie
1. Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian w treści wystawionych w Sklepie ofert,
ich anulowania lub dodawania nowych ofert, jak też dodawania, zmian oraz anulowania
promocji na te oferty (chyba, że regulamin promocji stanowi inaczej).
2. Państwa zamówienia są realizowane na podstawie treści oferty, która obowiązywała w
chwili potwierdzenia zamówienia.
3. Zdjęcia Towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd
Towarów, co ma na celu umożliwienie Państwu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia
o ich parametrach i wyglądzie. Na życzenie prześlemy Państwu rzeczywiste zdjęcia
konkretnych towarów.
Z komentarzem [JS1]:
Sugerujemy też usunąć możliwość podania daty
urodzenia, ponieważ nie jest to konieczne do składania
zamówień.
Sugerujemy usunąć pole Państwo z formularza
zamówienia/rejestracji, ponieważ nie wysyłają Państwo
towarów zagranicę, a ta opcja sugeruje przeciwnie.
W polu zamówienie, przy cenie, prosimy zmienić pole
PODATEK na PODATEK VAT oraz prosimy o podawanie
właściwej stawki VATu na dany towar, ustawa wymaga
podania nazwy podatku oraz właściwej stawki.
Prosimy zmienić tekst w guziku POTWIERDZAM
ZAMÓWIENIE na: ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM
ZAPŁATY
Prosimy na ostatniej stronie wpisać datę, od której ten
regulamin ma obowiązywać.


§4 Składanie zamówień
1. Zamówienia w naszym Sklepie można składać w następujący sposób:
a. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na
stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Zamówienie na stronie internetowej możesz złożyć poprzez założone przez siebie
wcześniej konto lub poprzez tzw. opcję „Szybkie Zakupy”.
3. Opcja „Szybkie Zakupy” umożliwia złożenie zamówienia bez konieczności
wcześniejszego się rejestrowania.
4. Składanie zamówień poprzez opcję „Szybkie Zakupy” wymaga podania następujących
danych:
a. Adres e-mail,
b. Imię oraz nazwisko,
c. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy,
miasto, państwo),
d. Numer telefonu.
5. Do momentu złożenia zamówienia możesz dowolnie modyfikować swoje zamówienie.
6. Złożenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia
oraz Regulaminu i wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
7. Jeśli pomylisz się w treści zamówienia obiecujemy ułatwić jej zmianę. Jednakże
zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnie złożonym
zamówieniem.
8. W przypadku wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych
podanych przez Ciebie podejmiemy z Tobą próbę kontaktu. W przypadku braku kontaktu
w ciągu trzech dni od pierwszej próby nie wyślemy towaru za pobraniem, o czym
poinformujemy Cię podając inny sposób dokonania płatności.
9. Złożenie zamówienia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
następuje po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Sklep potwierdza
przyjęcie zamówienia e-mailem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą
potwierdzenia Zamówienia przez kliknięcie przycisku „ Zamawiam z obowiązkiem
zapłaty”.
10. W przypadku braku w naszym magazynie zamówionego towaru niezwłocznie Cię o
tym poinformujemy. Wówczas możesz:
a. anulować zamówienie i zażądać zwrotu wpłaconych środków,
b. przyjąć zaoferowany przez nas zamienny towar,
c. zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do
sprowadzenia brakującego towaru.
11. W przypadku braku kontaktu z Tobą w ciągu czternastu dni od poinformowania Cię o
braku towaru, przyjmiemy, że anulowałeś transakcję i zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.


§5 Płatności oraz koszty dostawy
1. Przed złożeniem zamówienia będziesz poinformowany o łącznych kosztach
zamówienia.
2. Dokonujesz wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy towaru podczas składania
zamówienia, spośród dostępnych możliwości.
3. Masz do wyboru następujące formy płatności:
a. za pobraniem – wówczas zapłata następuje przy odbiorze towaru,
b. przelewem – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na
adres wskazany przez Kupującego po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku
bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w
emailu do Kupującego - zapłata powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia
zawarcia umowy. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja
zamówienia zostaje wstrzymana, a Ty zostaniesz wezwany do dokonania
płatności w dodatkowym terminie, zaś jego naruszenie będzie uprawniało
nas do odstąpienia od umowy,
c. płatność za pomocą usługi tpay, obsługiwanej przez Krajowy Integrator
Płatności s.a., ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań
NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.
4. Ceny towarów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w
złotych.
5. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy przesyłek określone w
zależności od produktu.
6. Koszty dostawy towaru ponosi Klient w całości, chyba że podano inaczej. Na łączną
cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty jego dostawy.
7. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem masz obowiązek pokrycia kosztów
z tego wynikłych. Wyślemy Ci ponownie towar na Twoje żądanie dopiero wówczas, gdy
pokryjesz z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.
8. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego
użył Kupujący. W przypadku płatności dokonywanych „za pobraniem”, Sklep zwraca
środki poprzez przelew bankowy. Dokonywanie zwrotu poprzez inną formę, zależy od
indywidualnych ustaleń.


§6 Dostawa towaru
1. Wszystkie zamówienia są realizowane w ciągu 10 dni roboczych. Termin ten liczony
jest od momentu otrzymania wpłaty albo złożenia skutecznego zamówienia dostawy za
pobraniem.
2. W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin.
3. Zobowiązujemy się do tego, aby wysyłany towar był odpowiednio zabezpieczony oraz
aby jego nadanie nastąpiło w terminie. W przypadku opóźnienia zostaniesz o tym
niezwłocznie poinformowany. Wówczas masz prawo wyznaczyć nam dodatkowy termin
nadania, taki sam co pierwotny, pod rygorem odstąpienia od umowy.
4. Z chwilą wydania towaru przewoźnikowi lub wydania towaru do transportu własnego
przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem
oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
5. O fakcie nadania towaru będziesz powiadomiony mailowo.
6. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o
okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku
bankowym Sklepu.


§7 Reklamacje
1. Zobowiązujemy się do tego, że otrzymasz od nas towar wolny od wad.
2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru stwierdzisz, że posiada on wadę fizyczną
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, możesz złożyć nam reklamację za pomocą drogi
mailowej.
3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: biuro@mebleprestige.pl
4. Reklamacja powinna zawierać:
a. Twoje dane - imię, nazwisko, adres, telefon, mail;
b. Dane towaru,
c. Dowód jego zakupu,
d. Opis wady oraz jej zdjęcie/a,
e. Preferowany sposób załatwienia reklamacji: naprawa wady/wymiana
towaru na nowy/obniżenie ceny towaru/zwrot pieniędzy.
5. Do zgłoszenia reklamacyjnego prosimy o dołączenie dowolnego dowodu zakupu
towaru w naszym sklepie (np. paragon fiskalny, faktura VAT, potwierdzenie przelewu).
6. W przypadku braku w treści reklamacji, uniemożliwiającego jej rozpatrzenie,
wezwiemy do jego uzupełnienia.
7. W celu weryfikacji zgłoszonej wady, na naszą prośbę, należy odesłać na adres naszej
firmy („Kontakt z nami”) reklamowany towar wraz z reklamacją.
8. Odpowiemy na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania (jeśli o to prosiliśmy, wraz
z towarem), w taki sam sposób, w jaki została złożona.
9. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie właściwych przepisów kodeksu cywilnego.
Nasza odpowiedź zawiera uzasadnienie.
10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji odeślemy reklamowany towar.
11. Wobec Użytkowników niemających statusu Konsumenta odpowiedzialność
Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona.
12. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną powinno
zawierać:
a. imię i nazwisko,
b. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności oraz daty wystąpienia i w miarę
możliwości treści komunikatu o błędzie,
c. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji
systemu operacyjnego Usługobiorcy.


§8 Prawo odstąpienia od umowy
1. Niniejszy paragraf stosuje się wobec konsumentów oraz innych uprawnionych
podmiotów na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.
2. Masz prawo zrezygnowania z zakupionego u nas towaru bez podania przyczyny oraz
bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu (poza kosztami odesłania nam
zwracanego towaru), w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Można skorzystać z
tego prawa także przed otrzymaniem towaru.
3. Możesz przetestować otrzymany towar w zakresie koniecznym do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Towar można przetestować z zachowaniem
prawa do odstąpienia tylko w takim zakresie, jak w sklepie stacjonarnym, np. można go
wypakować, oglądnąć, usiąść na nim. Oznacza to, że nie wolno np. spać w łóżku, prać
tapicerki lub ją uszkodzić, dokonywać przeróbek stolarskich, zmieniać jego właściwości,
pozostawić trwałych śladów używania mebla etc.
4. Towar, z którego chcesz zrezygnować, powinien znajdować się w stanie nadającym się
do dalszej sprzedaży, tj. nie noszącym śladów używania, kompletnym (dotyczy to także
akcesoriów, opakowań i dokumentacji) oraz nieuszkodzonym.
5. W celu odstąpienia od umowy powinieneś złożyć nam w terminie oświadczenie o
odstąpieniu wraz z podaniem Twoich danych kontaktowych oraz danych towaru, z
którego rezygnujesz. Dla ułatwienia można podać także swój numer konta bankowego.
6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu zawiera załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o Prawach konsumenta.
7. Oświadczenie o odstąpieniu możesz nam przekazać w dowolny sposób (zobacz:
„Kontakt z nami”). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie nam oświadczenia o
odstąpieniu przed jego upływem. Potwierdzimy niezwłocznie otrzymanie od
oświadczenia o odstąpieniu w ten sam sposób, w jaki zostało ono złożone.
8. W przypadku odstąpienia od umowy prosimy o niezwłoczne odesłanie nam towaru
wraz z opakowaniem i dokumentacją oraz dowodem zakupu, najpóźniej w ciągu 14 dni
od dnia wysłania nam oświadczenia o odstąpieniu.
9. Wysyłając przesyłkę prosimy odpowiednio ją zabezpieczyć przed jej uszkodzeniem w
transporcie. Jeśli towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie nie będziemy mogli zwrócić
Tobie pełnej ceny towaru.
10. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta ponosisz koszty zwrotu towaru, z którego
zrezygnowałeś, według cennika operatora pocztowego lub innego przewoźnika.
11. Zwrócimy Ci wpłaconą cenę towaru wraz z opłaconymi kosztami jego dostawy
niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru albo dowodu jego
odesłania, na wskazany rachunek bankowy.
12. Jeżeli jednak stwierdzimy, że zwrócony towar znajduje się stanie gorszym, niż
wymaga tego ustawa o Prawach konsumenta, dokonamy potrącenia należnego nam
odszkodowania z przysługującym Ci zwrotem ceny towaru wraz z kosztami jego dostawy.
Na żądanie przedstawimy dowody stwierdzonych uszkodzeń towaru.
13. Prawo do odstąpienia nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której
przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta (np. mebel na zamówienie), a także w pozostałych przypadkach,
o których w mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.
14. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.


§9 Informacje na temat usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną polegają na umożliwieniu korzystania ze
Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, jak też w celu składania nam
reklamacji lub podejmowania kontaktu drogą elektroniczną z nami w pozostałych
sprawach.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest nieodpłatna oraz jest zawierana
jest na czas nieokreślony.
3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu
Usługobiorca powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową,
b. Włączoną obsługę Java Script,
c. Aktywny adres e-mail.
4. Informujemy, że umieszczanie przez Państwa w naszym Sklepie informacji o
charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za
obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta
Kupującego oraz jego usunięciem.
7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
jeśli:
a. Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył
zamówienia lub nie logował się na Konto Kupującego w ciągu 2 lat od ostatniej
aktywności w Sklepie,
b. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami
i celem funkcjonowania Sklepu,
c. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi,
nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa
osób trzecich,
d. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych
lub związanej z nimi działalności,
e. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub
związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze
uniemożliwienia dostępu do Konta Kupującego,
f. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych
lub w inny sposób dostarcza treści bezprawne,
g. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
h. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione
wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie
udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem
wiadomości e-mail.
8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa powyżej należy rozumieć
w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy
w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci
bajkowych).
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Kupującego adres
e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje
trwałym usunięciem Konta Kupującego. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone
przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce
strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Kupującego.
10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba
że strony postanowią inaczej.
11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie
wynosi 14 dni.


§10 Pozostałe postanowienia
1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych
znajdują się w naszej Polityce Prywatności, dostępnej na naszej stronie internetowej.
2. W kontaktach z Tobą nasza firma korzysta z urządzeń służących do porozumiewania
się na odległość, takich jak poczta elektroniczna, komunikatory internetowe oraz
telefon.
3. Umowy zawierane są z Tobą w języku polskim.
4. Informujemy, że Konsumenci posiadają następujące, przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów z naszą firmą:
a. wniosek o polubowne rozstrzygnięcie sporu do właściwego wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej,
b. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
konsumenckiego (informacje na stronie: www.spsk.wiih.org.pl),
c. Skorzystanie z internetowej platformy ODR - systemu rozstrzygania sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (strona
ec.europa.eu/consumers/odr),
d. pomoc mediacyjna właściwego powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów. Porady udzielane są także mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem 801 440 220.
5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy.
6. Nie świadczymy usług posprzedażnych.
7. Zdjęcia towarów są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie
w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż
Sprzedawca w celach komercyjnych jest złożeniem Sprzedawcy nieodwołalnej oferty
udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za
zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto (pięćset złotych) wraz z
dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej
grafiki. Sprzedawca ma prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia
powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.
8. Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych
(awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi.
W przypadku planowanej przerwy technicznej powiadomimy o niej z odpowiednim
wyprzedzeniem. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów.
9. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika
ze zmian prawa powszechnie obowiązującego, potrzeby dostosowania Regulaminu do
obowiązującego prawa lub zmiany sposobów płatności i dostaw oraz w przypadku
zmiany polityki firmy. Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość.
10. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na swojej stronie
internetowej oraz zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem
wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po
upływie terminu czternastodniowego. Do zamówień złożonych przed wejściem w
życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu
obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
11. Regulamin obowiązuje od dnia 2021.01.01

IX. RODO

1. Jakie informacje są zbierane?
Składając zamówienie pobierane są dane:
Imię:
Nazwisko:
Numer NIP:
Dane Teleadresowe
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Kraj:
Dane Kontaktowe
E-mail:
Potwierdź adres e-mail:
Telefon:

2. W jaki sposób są zbierane?
Dane zbierane są poprzez formularz sklepu podczas składania zamówienia

3. Po co są zbierane informacje?
Informacje zbierane do zamówienia służą tylko i wyłącznie w celach
wysyłkowych zamówionego towaru

4. Informacja o tym, że każdy użytkownik ma prawo zażądać usunięcia jego
danych
Dane , które zostały zapisane na wniosek mogą zostać natychmiastowo usunięte
z bazy

5. Informacja o tym, że użytkownik serwisu ma prawo zgłosić naruszenie w
przetwarzaniu danych do odpowiedniego organu.
Każdy użytkownik może zgłosić Naruszenie Przetwarzania swoich Danych jeśli
te dane zostały wykorzystane bez zgody użytkownika